Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Η επιχείρηση "MULTICHROMLAB ΣΑΛΙΒΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με κωδικό «ΕΠΑΝ ΙΙ –ΣΠ-11ΣΥΝ_2_652», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 12 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΗ 1η
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
 • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:
 1. Πτυχίο ή να είναι τελειόφοιτοι (να έχουν ολοκληρώσει το 90% του κύκλου των σπουδών τους) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Προϋπηρεσία σε εργασίες εκτίμησης εργαστηριακών αναλύσεων και τεχνικών συμβουλών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, τουλάχιστον δύο ετών.
 3. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 4. Εμπειρία σε διαδικασίες τιμολόγησης και εμπορικής πρακτικής.
 5. Εμπειρία σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τίτλοι σπουδών ή βεβαιώσεις σπουδών
 4. Επίσημα και έγκυρα στοιχεία – αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη ζητούμενη εμπειρία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ:

Φορολογικά έγγραφα ή έγγραφα Ασφαλιστικών Ταμείων ή έγγραφα Επιθεώρησης Εργασίας

ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΘΕΣΗ 2η
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Συνολική αμοιβή 440 ευρώ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:
 1. Γνώση λογιστικής, χειρισμός λογιστικών προγραμμάτων
 2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 3. Εμπειρία σε διαδικασίες τιμολόγησης και εμπορικής πρακτικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επίσημα και έγκυρα στοιχεία – αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη ζητούμενη εμπειρία.
ΘΕΣΗ 3η
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Management
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οργάνωση γραφείου
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Συνολική αμοιβή 500 ευρώ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:
 1. Γνώσεις οργάνωσης γραφείου.
 2. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επίσημα και έγκυρα στοιχεία – αποδεικτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη ζητούμενη εμπειρία.